Skip to Main Content

Tecori Sheldon

About The Author

Tecori Sheldon is the alter ego of an author who is a native of Detroit, Michigan.

Books by Tecori Sheldon