Skip to Main Content

Sakura Tsukuba

Sakura Tsukuba is from Saitama Prefecture. In 1994 she debuted with Hikari Nodokeki Haru no Hi ni , a title which won the LaLa Manga Grand Prix Kasaku Award. Her other works include Land of the Blindfolded (recipient of the Hakusensha Athena Shinjin Taisho award) and Penguin Revolution.

Books by Sakura Tsukuba