Masashi Kishimoto

Books by this Author

Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 18
Naruto: Sasuke's Story
Naruto (3-in-1 Edition), Vol. 17
Naruto: Itachi's Story, Vol. 2
see more books by Masashi Kishimoto

Explore

CONNECT WITH US